Gwarancja należytego wykonania umowy

Gwarancja należytego wykonania kontraktu  jest powszechnie stosowana w obrocie gospodarczym jako zabezpieczenie roszczeń Inwestora· w sytuacji gdy wykonawca umowy kontraktu :

  • nienależycie wykona zlecenie wynikające z umowy
  • zostanie zobligowany do zapłacenia kar umownych i nie ureguluje tego zobowiązania
  • w ogóle nie wykona zlecenia wynikającego z umowy kontraktu
  • umowa zostanie rozwiązana z winy Wykonawcy.

Gwarancja dobrego wykonania kontraktu obowiązuje od dnia zawarcia umowy lub chwili rozpoczęcia realizacji zlecenia i trwa aż do jego zakończenia.

Złożenie ww gwarancji jest warunkiem podpisania umowy kontraktu.

Wysokość gwarancji należytego wykonania kontraktu· waha się najczęściej od kilku do 20% wartości kontraktu.
Zamrażania tak dużych kwot pozwala nam uniknąć:
Gwarancja Ubezpieczeniowa Należytego Wykonania Umowy - jej koszt·wynosi kilka procent wartości gwarancji.

Można podpisywać z towarzystwem ubezpieczeniowym umowy na każdą pojedynczą gwarancję ubezpieczeniową.Jednak przy wielokrotnym korzystaniu z tego typu zabezpieczeń praktykuje się· się podpisanie tzw.umowy generalnej czyli umowy przewidującej pewien max. limit czynnych w jednym czasie gwarancji wykonania. W ramach tego limitu towarzystwo ubezpieczeniowe w uproszczonym trybie wystawia potrzebne Inwestorowi gwarancje ubezpieczeniowe . Umowa generalna jest podpisywana zazwyczaj na rok lub dwa lata.

Należy pamiętać jednak że z chwilą zapłaty jakiejkolwiek kwoty z gwarancji, powstaje roszczenie Towarzystwa Ubezpieczeń ·w stosunku do Oferenta o zwrot wszelkich wypłaconych kwot.

Dlatego przed podpisanie umowy o udzielanie pojedynczej gwarancji ubezpieczeniowej dobrego wykonania umowylub umowy generalnej Towarzystwo Ubezpieczeniowe dokonuje oceny kondycji finansowej klienta a minimalnym zabezpieczeniem na poczet tych należności jest złożenie weksla In blanco

Więcej informacji o wymaganiach· jakie trzeba spełnić aby otrzymać gwarancję ubezpieczeniową należytego wykonania umowy znajdziesz w zakładce "Wymagane· dokumenty"